Proces saradnje

//Proces saradnje
Proces saradnje2018-02-07T18:11:25+01:00

DOSTAVLJANJE INFORMATIVNE I CENOVNE PONUDE

Nakon prijema poziva, Email-a ili Online Zahteva za izradu ponude, HR Bulevar će u najkraćem roku odgovoriti kvalitetnom ponudom za saradnju. Prilikom izrade ponude za Outstaffing / Staff leasing usluge, uzimamo u obzir više kriterijuma:

  1. Opis posla na kojem će radnici biti angažovani
  2. Broj potrebnih radnika
  3. Predlog cene rada (neto zarada izvršioca)
  4. Vremenski period pružanja usluge

Zahtev za izradu ponude možete proslediti popunom ONLINE formulara na linku ovde.

Zahtev za izradu ponude za usluge ustupanja radnika možete podneti u slobodnoj formi putem Email adrese  office@hrbulevar.rs

UGOVOR SA KLIJENTOM

Nakon prihvatanja ponude, HR Bulevar  i Klijent – Korisnik Staff Leasing usluga, zaključuju komercijalni ugovor kojim se detaljno ugovara delokrug usluga koji je klijentu potreban.

Vrste poslova

Usluge mogu da se kreću od obavljanja manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih. Po zaključenju ugovora, Bulevar-resursi HR raspoređuje svoje ljudstvo na lokacije predviđene od strane klijenta, sve u funkciji pružanja usluga ustupljenim radnicima.

Upravljanje zaposlenima

Tokom celokupnog perioda trajanja ugovora, ustupljeni radnici ostaju zaposleni u HR Bulevar-u, a klijent rukovodi radnicima i donosi sve odluke u vezi sa njiihovim radom. Ovo, praktično znači da zaposleni HR Bulevar-a koji pružaju ugovorenu uslugu imaju ugovornu obavezu da slede sve instrukcije Klijenta / Korisnika Staff Leasing usluga  koje se tiču bilo kojih zadataka potrebnih za nesmetano pružanje usluga. Shodno tome, pošto Klijent donosi sve odluke i rukovodi ustupljenim radnicima, isti će biti i u obavezi da poštuje sve zakonske odredbe kojima se uređuje bezbednost i zaštita zdravlja na radu.

Obaveza Klijenta

Po prijemu radnika na posao, Klijent organizuje obuku-upuznavanje sa procesom i sredstvima rada koja se koriste u okruženju Klijenta.

Klijent ima obavezu da vodi dnevni i mesečni karnet prisustva na radu angažovanih izvršioca, koji će na kraju meseca dostaviti za obračun i fakturisanje zarada radnika HR Bulevar-u.

UGOVORI SA RADNICIMA

HR Bulevar  vrši odabir radnika koji će najviše odgovarati potrebama vršenja usluga i sa njima zaključuje Ugovor o radu po instrukcijama Klijenta (na odredjeni ili neodređeni vremenski period), a sve to u skladu sa važećim radnim zakonodavstvom. Ukoliko Klijent već ima postojeću kadrovsku strukturu koji želi posredno zaposliti preko HR Bulevar, potrebno je da ih prethodno uputi u poslovnice HR Bulevara-a radi potpisivanja pojedinačnih ugovora.

Administracija ljudskih resursa

HR Bulevar će obaviti sve administrativne radnje potrebne za uredno prijavljivanje radnika kod svih državnih organa.  HR Bulevar,  preuzima ulogu formalnog i pravnog poslodavca i preuzima odgovornost za čitav proces administrativnog vođenja zaposlenih.

Upućivanje radnika

Odabrani radnici  sa spremnom dokumentacijom za početak rada upućuju se kod Klijenta. Klijent je dužan da dokumenta izdata za svakog radnika čuva samo za vreme dok je radnik angažovan u prostorijama Naručioca. (nema obavezu trajnog čuvanja)

PRUŽANJE UGOVORENE USLUGE

Svi zaposleni blagovremeno potpisuju ugovor o radu i dobijaju kopiju M prijave na socijalno osiguranje. Svi zaposleni prolaze obuku za bezbedan i zdrav rad od strane lica za Bezbednosti i zdravlje na radu. Za svaku isplatu zarade ili naknade zarade, plaćaju se svi zakonom odredjeni porezi i doprinosi na zaradu.  Zaposlenima se izdaju obračunski listići prilikom svake isplate. Vrši se redovno obaveštavanje i kontaktiranje zaposlenih u vezi s pravima i obavezama zaposlenih. HR Bulevar izdaje sva potrebna rešenja, odluke i obaveštenja zaposlenima. HR Bulevar u potpunosti osigurava poštovanje zakonskih prava radnika.

Cenovnik

Koliko košta usluga ustupanja radnika?

Pogledajte cenovnik.
Cenovnik