Ugovorni odnos

//Ugovorni odnos
Ugovorni odnos2018-02-07T18:11:25+01:00

UGOVOR SA KLIJENTOM

Sa svakim klijentom utvrdjujemo vremenski period trajanja usluge, broj potrebnih radnika, i cene rada izvršioca, nakon prihvatanja ponude, Bulevar-resursi HR  i Klijent-Korisnik usluga zaključuju komercijalni ugovor kojim se detaljno ugovara delokrug usluga koji je klijentu potreban.

Vrste poslova

Usluge mogu da se kreću od obavljanja manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih. Po zaključenju ugovora, Bulevar-resursi HR raspoređuje svoje ljudstvo na lokacije predviđene od strane klijenta, sve u funkciji pružanja usluga ustupljenim radnicima.

Upravljanje zaposlenima

Tokom celokupnog perioda trajanja ugovora, ustupljeni radnici ostaju zaposleni u Bulevar-ljudskim resursima, a klijent rukovodi radnicima i donosi sve odluke u vezi sa njiihovim radom. Ovo, praktično znači da zaposleni  Bulevar-a koji pružaju ugovorenu uslugu imaju ugovornu obavezu da slede sve instrukcije Korisnika usluga-klijenta  koje se tiču bilo kojih zadataka potrebnih za nesmetano pružanje usluga. Shodno tome, pošto Klijent donosi sve odluke i rukovodi ustupljenim radnicima, isti će biti i u obavezi da poštuje sve zakonske odredbe kojima se uređuje bezbednost i zaštita zdravlja na radu.

Obaveza Klijenta

Po prijemu radnika na posao, Klijent organizuje obuku-upuznavanje sa procesom i sredstvima rada koja se koriste u okruženju Klijenta.

UGOVOR SA RADNIKOM

Pošto primi zahtev od Klijenta,  Bulevar-resursi HR   vrši odabir radnika koji će najviše odgovarati potrebama vršenja usluga i sa njima zaključuje Ugovor o radu po instrukcijama klijenta (na odredjeni vremenski period), a sve to u skladu sa važećim radnim zakonodavstvom.

 Administracija ljudskih resursa

Bulevar će obaviti sve administrativne radnje potrebne za uredno prijavljivanje radnika kod svih državnih organa.  BULEVAR-resursi HR,  preuzima ulogu formalnog i pravnog poslodavca i preuzima odgovornost za čitav proces administrativnog vođenja zaposlenih.

 Upućivanje radnika

Odabrani radnici  sa spremnom dokumentacijom za početak rada upućuju se kod naručioca. Naručilac je dužan da dokumenta izdata za svakog radnika čuva samo za vreme dok je radnik angažovan u prostorijama Naručioca. (nema obavezu trajnog čuvanja)

 Poštovanje zakonskih prava radnika

Svi zaposleni blagovremeno potpisuju ugovor o radu i dobijaju kopiju M prijave na socijalno osiguranju, Svi zaposleni prolaze obuku za bezbedan i zdrav rad od strane lica za Bezbednosti i zdravlje na radu. Za svaku isplatu zarade ili naknade zarade, plaćaju se svi zakonom odredjeni porezi i doprinosi na zaradu.  Zaposlenima se izdaju obračunski listići prilikom svake isplate. Vrši se redovno obaveštavanje i kontaktiranje zaposlenih u vezi s pravima i obavezama zaposlenih.

KONTAKT

Imate dodatnih pitanja?

Kontaktirajte nas putem telefona ili mail-a.
KONTAKT