Prednosti saradnje

//Prednosti saradnje
Prednosti saradnje2018-02-07T18:11:25+01:00

Uslugama Privremenog zapošljavanja i Outstaffing uslugama nastojimo da olakšamo procedure zapošljavanja, zamene i otpuštanja zaposlenih kod Klijenata. Sve poslove sa ljudskim resursima preuzima  HR Bulevar sa jasno utvrđenim procedurama za zaposlene i klijente.

Prepustite obaveze zapošljavanja profesionalnom poslodavcu.

IZDVOJENE PREDNOSTI

 • Oslobađa se svih administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika
 • Zadržavamo iste načine obračuna i utvrdjivanja zarada izvršioca, kod pružanja Outstaffing usluga
 • Odsustvo rizika radnih sporova sa radnicima, te rizike preuzima Bulevar-resursi HR
 • Svi izvršioci su kolektivno osigurani od posledica povreda na radu kod osiguravajućeg društva
 • Klijenti se ne obavezuju da zaposlenog prime za stalno, već mogu ugovorno da ga angažuju na određeni rok
 • Održite status malog pravnog lica održavanjem broja zaposlenih do 50 izvršioca u radnom odnosu (ušteda na troškovima revizorskih izveštaja itd)
 • Umanjite ili potpuno eliminišete zakonsku obavezu zapošljavanja invalida, i to jedno invalidno lice na prvih 20 zaposlenih i svakih 50 stalno zaposlenih radnika
 • U slučaju kontrole Inspekcije rada, vrši se preusmeravanje na HR agenciju, čime se smanjuje pristisak na Klijenta
 • Smanjenje pritiska na računovodstvo
 • Pokrivanje svih gradova Srbije za angažovanje radnika

OSTALE PREDNOSTI

 • Bez starosnog ograničenja angažovanih izvršioca
 • Oslobađa se svih kadrovskih evidencija (ugovori, rešenja, obračuni, bolovanja, odmori, povrede itd.)
 • Oslobađa se sistematizacije radnih mesta za ustupljene radnike
 • Oslobađa se izrade akta o proceni rizika na radnim mestima za ustupljene radnike
 • Oslobađa se teorijske obuke za bezbedan i zdrav rad ustupljenih radnika
 • Naručioca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori, odsustva radnika kod pružanja  usluge privremenog zapošljavanja / PP poslovi/
 • Oslobađa se računovodstvenih poslova za obračun zarada
 • Oslobađa se bankarske provizije za keš isplatu/prenos zarada radnika
 • Smanjenje troškova za službu kadrovskih poslova
 • Preraspodela bilansnih pozicija “zarade zaposlenih“ na  “troškove usluga“
 • Odsustvo rizika od nastaka greške (obračunske, poreske itd)
 • Dostupnost izvorima podataka od 15.000 aktivnih kandidata u bazi i preko 120.000 svežih CV biografija
 • Uvek obezbeđeni rezervni izvršioci za slučaj odsustva, bolovanja
 • Angažovanje radnika na bilo koji rok
 • HR Bulevar  je poslodavac i poreski obveznik za sve obezbeđene radnike

OBUHVAT KADROVSKIH USLUGA

 • Obezbeđivanje potrebnog broja radnika kroz regrutaciju i selekciju kandidata
 • Zaključivanje ugovora o radu  i upućivanje na rad kod Naručioca
 • Prijava i odjava radnika na socijalno osiguranje
 • Redovno mesečno obračunavanje i isplata zarada radnicima /platni autsorsing/
 • Vodjenje svih obaveznih kadrovskih evidencija i obaveštavanje radnika
  • evidencija o bolovanjima
  • evidencija o porodiljskim odsustvima
  • evidencija o odmorima
  • evidencija o povredama na radu
  • popunjavanje poreskih izveštaja za zaposlene
 • M4 izveštaj za svakog zaposlenog
 • Svi ustupljeni radnici su dodatno kolektivno osigurani od povreda na radu
 • HR Bulevar odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike a zatim ih ustupa klijentu.
 • HR Bulevar, preuzima ulogu formalnog i pravnog poslodavca i preuzima odgovornost za čitav proces administrativnog vođenja zaposlenih

 

Izmedju HR Bulevar-a  i radnika /izvršioca/ potpisuje se

 • Ugovor o radu
 • Ugovor-nalog za rad kod Naručioca/Korisnika usluga